Spracovanie a Ochrana osobných údajov

Návšetvník stránky www.vespa.sk týmto udeľuje Prevádzkovateľovi stránky (ITAL MOTO s.r.o.) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára NEWSLETTER(ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Návštevníkov stránky, ktorí požadujú odoberanie noviniek (NEWSLETTER) zo stránky www.vespa.sk a za účelom komunikácie s Návštevníkom stránky prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@italmoto.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Návštevník dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Návštevníkom a Prevádzkovateľom. Návšetvník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Návštevník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Online
Store

Viac info

Vespa
na tretiny

Viac info

Wide
Magazine

Viac info

Vespa
Primavera

Viac info

Created by Good Idea Studio | Kontakt | Ochrana osobných úadjov | ITALMOTO.SK